Girls 5k Champion- Lindsey Crevoiserat Glastobury, CT