Rishabh Prakash of Burlington, Div. 2 boys' sophomore winner